Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายอาคารฯ
Written by Administrator   
Friday, 19 September 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวนโหลดใบรับรองImage
Last Updated ( Friday, 19 September 2014 )
ศูนย์กีฬา มก. กำแพงแสน เยี่ยมชม สำนักการกีฬา มก.บางเขน
Written by Administrator   
Monday, 15 September 2014

Image

นายยงยุทธ ตันสาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการกีฬา และนายศุภศักดิ์ เชยชุ่ม หัวหน้าศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 8 คน ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านการจัดการการให้บริการศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เพื่อความรู้และประสบการณ์ ไปพัฒนาศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ณ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Monday, 15 September 2014 )
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มก. ฉบับที่ 3
Written by Administrator   
Monday, 15 September 2014

Image

นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการติดตามผลยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยร่วมอภิปราย เรื่องผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยผู้แทนจาก 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการสำนักการกีฬา การอภิปรายทิศทางในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) รูปแบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) และร่วมสรุปแนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา มก.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) โดยหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา และกล่าวปิดการสัมมนาและประเมินผลโครงการโดย นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี รีเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Monday, 15 September 2014 )
พิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์
Written by Administrator   
Monday, 15 September 2014

Image

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์เสรี ไตรรัตน์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกีฬา ท่านแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้นำและบริหารกิจการด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยให้บุกเบิกก้าวหน้า จวบจนทุกวันนี้ โดยพิธีเปิดอาคารเสรีไตรรัตน์ จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น. ณ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการImage 

Last Updated ( Monday, 15 September 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
Written by Administrator   
Wednesday, 10 September 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
Last Updated ( Wednesday, 10 September 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>