Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Written by Administrator   
Thursday, 31 July 2014

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 31 July 2014 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา
Written by Administrator   
Thursday, 31 July 2014
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  เข้าร่วมประชุมชี้แจงในวันที่  1  สิงหาคม  2557  ณ  ห้องอเนกประสงค์  สำนักการกีฬา  เวลา  13.00 น.  โปรดแต่งกายชุดนิสิตและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผู้ที่ไม่มายืนยันรายชื่อตามวัน เวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อ Image
Last Updated ( Thursday, 31 July 2014 )
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานสำนักการกีฬา
Written by Administrator   
Friday, 25 July 2014

Image

รศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ให้เกียรติต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆ ทางด้านการจัดการการกีฬา เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Friday, 25 July 2014 )
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงานสำนักการกีฬา
Written by Administrator   
Monday, 21 July 2014

Image

นายโอฬาร วรัญญานนท์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักการกีฬา ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆ ของสำนักการกีฬา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ภาพบรรยากาศ Image

Last Updated ( Monday, 21 July 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
Written by Administrator   
Monday, 21 July 2014

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครImage

Last Updated ( Monday, 21 July 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>