Skip to content
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size blue color orange color green color
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"ยินดีต้อนรับสู่สำนักการกีฬา"  วิสัยทัศน์:  สำนักการกีฬาเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬามวลชนและกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ:
Welcome to Sports Office
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Written by Administrator   
Wednesday, 20 August 2014
ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมImage
Last Updated ( Wednesday, 20 August 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
Written by Administrator   
Monday, 18 August 2014
ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา บาท สังกัด ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา  สำนักการกีฬา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน 1  อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมImage
Last Updated ( Monday, 18 August 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
Written by Administrator   
Monday, 18 August 2014

 ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Monday, 18 August 2014 )
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่องรายชืื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
Written by Administrator   
Thursday, 07 August 2014

ตามประกาศสำนักการกีฬา ลงวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และ ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักการกีฬา จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมImage

Last Updated ( Thursday, 07 August 2014 )
นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
Written by Administrator   
Wednesday, 06 August 2014

นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา

ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิตโควต้า ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

Last Updated ( Monday, 18 August 2014 )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>