นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

 นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาปกติถัดไป 1 ปีการศึกษา

ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิตโควต้า ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

 ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนของนิสิตโควต้า ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม