พิธีเปิดโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุงสู่องค์กรสุขภาพ

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ ภายใต้นโยบาย Green University เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2558 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมทางกายและได้ความรู้ด้านโภชนาการเพื่อลดน้ำหนักตัว โดยกิจกรรมในโครงการจะมุ่งให้บุคลากรลดน้ำหนักตัวโดยใช้กิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ ประกอบการใช้แอพลิเคชั่น ECOLIFE เพื่อให้เห็นผลของกิจกรรมนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากร มก. เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่หน้าแฟนเพจ KUecoslim ภาพบรรยากาศพิธีเปิด