โครงการอบรมเทคนิคการพันเทป (Tapping)

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักกีฬาชมรมกีฬาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการพันเทป (Tapping) โดยใช้ KINESIO TAPE บรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยคุณศรัณย์ หล่อพิพัฒน์ วิทยากรจากบริษัทมาราธอน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเสรีไตรรัตน์ (สำนักการกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ