ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ด้วย สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ และสนามกีฬา รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัคร แบบฟอร์มคำรับรอง ใบรับรองแพทย์