หนูน้อยจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

หนูน้อยจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม
**********************************

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 หนูน้อยจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สวนสุขภาพ 60 ปี และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ
กิจกรรมทางน้ำแสนสนุก (โปรดเตรียมชุดมาเปลี่ยน)
กิจกรรมแสนสนุกรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย
DIY DOGGO POTTERY MAGNETS
เครื่องเล่นแสนสนุกพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม
แล้วพบกัน วันที่ เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สวนสุขภาพ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์