ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักการกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวนโหลดใบสมัคร