งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ

งานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ

   

นางสาววรัญญา  ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารสนามกีฬาและกายภาพ

 
       
  หน่วยบริหารจัดการอาคารสถานที่และสนามกีฬา    
   

นายโกศล บุญมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการอาคารสถานที่และสนามกีฬา

 
 
  กลุ่มสนามอินทรีจันทรสถิตย์    
     
 

นายโกศล บุญมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยกลุ่ม

 
 
 

นายไพฑูรย์ ถ้วยทอง
พนักงานทั่วไป

 

นายสุทิน วารเพียง
พนักงานทั่วไป

 
 

นายสุชิน คล้ายก้อน
พนักงานทั่วไป

 

นายจำเนียร เรืองมา
พนักงานทั่วไป

    

นางสาวเพทาย เจริญนา
พนักงานทั่วไป

 
       
  กลุ่มอาคารเสรี ไตรรัตน์    
     
    

นางสาววรัญญา  ทองหล่อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่ม

 
 

นางสาววรรณภรณ์ ฤทธิ์จันอัด
นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวสุประวีณ์ ดนตรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(พนักงานธุรการ)

 

นางสมพล หล่อแหลม
พนักงานทั่วไป

 

นางอุไทย กำมณี
พนักงานทั่วไป

       

 

 กลุ่มสนามธีระ สูตะบุตร 

 
       
   

นายภูเบศ เหล็กผา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่ม

 
 
   

นายสอน ก้อนคำมี
พนักงานทั่วไป

 

นายสมชาย หม่อมศิริ
พนักงานทั่วไป

 
       
  กลุ่มสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์    
       
    

นางสาวอรไพลิณ โยธาประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่ม

 
   

นายสุวิทย์ สำเภาเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวพรนภา เจือสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายสิทธิเดช นงนุช
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

       
       
  หน่วยซ่อมบำรุง  
       
   

นายภูเบศ เหล็กผา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

 
       
  เครื่องมือและอุปกรณ์    
 

นายศุภชัย รักษาอยู่
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 
 
       
    ระบบสาธารณูปโภค  
 

 

นายนิยม ครองสนั่น
นายช่างเทคนิค

 

นายบุญลือ กำมณี
ช่างไฟฟ้า

 

นายเกื้อกูล ศรีบุญรอด
ช่างไฟฟ้า

 

นายจรัญ ขุนเอม
ช่างสี

   

นายวิรัฐ  ศรีสังวาลย์
ช่างไม้