Kasetsart FC

ผู้บริหาร

ที่ปรึกษา:

นายกสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรค์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ชูชาติ ตันอังสนากุล
นายสุพจน์ หุดากร
ประธานสโมสร : นายสุเทพ วงศ์รื่น

รองประธานสโมสร : นายกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์

ผู้จัดการทีม : นายจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการทีม : นายมาโนช สุวรรณศิลป์

ข่าวสารนาคามรกต
นาคามรกต กางแผนทำทีมรับศักราชใหม่