วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแทพย์ ครบรอบปีที่ 22

รศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการสัตวแทพย์ ครบรอบปีที่ 22