การแข่งขัน KASETASRT GO OPEN 2015

ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันเกษตรศาสตร์ โก๊ะ โอเพ่น ประจำปี 2558 ซึ่งทำการแข่งขันในวันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

ประเภท friendship รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม IQ-UP ทีม 2 ประกอบด้วย
1. ด.ญ.จิรภัทร เถลิงนวชาติ
2. ด.ช.ภากร นีรพัฒนกุล
3. ด.ช.ปวรุฒม์ คำนึงวุฒิ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม แฮปปี้ อำนวยศิลป์ ประกอบด้วย
1. ด.ช.ปวรุตม์ วิพันธ์พงษ์
2. ด.ช.รัฐระวีร์ สิมะโรจน์
3. .ด.ช. ธีร์ธวัช ขัตตินานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม mindplay 2 ประกอบด้วย
1. ด.ญ.นภัทร มั่นเจริญ
2. ด.ญ.พิมพ์พิศา เพชรสิงห์โต
3. ด.ช.พิธิวัฒน์ ตันจริยภรณ์
ชมเชย ได้แก่ ทีม mindplay 1 ประกอบด้วย
1. ด.ช.รตภากร ลิ้นสวงน
2. ด.ญ.จิดาภา วัชระมโนกานต์
3. ด.ช.ภูวิษ คณิตจินดา
ประเภท friendship รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป
ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโกะเดม่อน 2 ประกอบด้วย
1. นายรัฐภูมิ วงศ์คำ
2. น.ส.กัญญารัตน์ มณีใส
3. ด.ช.ปุญญพัฒน์ พงศ์ภพไพบูลย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม GO SENSE 1 ประกอบด้วย
1. ด.ช.ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์
2. ด.ช.จรูญศักดิ์ สารพิมพา
3. ด.ช.จักรนิภัทร พรหมเต็ม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม PIM Engineer 1 ประกอบด้วย
1. นายจักรพันธ์ พลายยงค์
2. นายจิรศักดิ์ ธูปโชติ
3. นายวุฒินนท์ บุญยะรัตน์
ชมเชย ได้แก่ ทีม มัธยมสาธิตพัทยา GO 2 ประกอบด้วย
1. นายชัยมงคล กันติ๊บ
2. ด.ญ.ณัฏฐาภรณ์ เล็กศิริ
3. ด.ญ.ปลายฟ้า ชัยกำธร
ประเภท DAN
ชนะเลิศ ได้แก่ Mr. KIM HYUNWOO
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐกฤษณ์ เตชะอำนวยวิทย์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Mr. QI FEI
ชมเชย ได้แก่ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
ประเภท KYU
ชนะเลิศ ได้แก่ นายภูทิฐ ศิริพาณิช
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.พิชญาวรรษ อินทนนท์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
ชมเชย ได้แก่ นายชัยพล วงศ์เบญจทรัพย์