โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco - BIKE WALK SLIM”

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco - BIKE WALK SLIM”
โดยมีพิธีมอบจักรยาน 500 คัน ให้กับมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี และในการนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเกียรตินำปั่นจักรยานร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตจากคณะต่างๆ และแขกผู้มีเกีรยติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ อาคารสารนิเทศ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ภาพบรรยากาศ
ทั้งนี้ในโครงการยังมีการปั่นจักรยานเป็นรายครั้งอีก 4 ครั้ง

การปั่นจักรยานรายครั้ง จะมีรายละเอียดดังนี้

                        ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และคณะเกษตรเป็นแกนนำ

                        ครั้งที่ 2 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีคณะประมง คณะวนศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นแกนนำ

                        ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแทยศาสตร์และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์เป็นแกนนำ

                        ครั้งที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยเป็นแกนนำ
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมสนุกกิจกรรม แชะแอนด์แชร์ ได้ที่หน้าแฟนเพจ KUecobike