โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปั่นรายครั้ง ครั้งที่ 3


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการคึนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการปั่นรายครั้ง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนสุขภาพ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการนี้มี 5 คณะร่วมเป็นแกนนำในการปั่น ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ภาพบรรยากาศ