นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 พบอธิการบดี


ตามที่ประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2560 นั้น ได้มีสินิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว จำนวน 23 คน จาก 11 ชนิดกีฬา ดังนี้ ภาพบรรยากาศ


1.กีฬายิงธนู
นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
2.กีฬากรีฑา
นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์
3.กีฬาดาบสากล
นางสาวชิดชนก ลิ้มวัฒนะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์
4.กีฬาว่ายน้ำ
นายศุภกฤษฎ์ พนานุรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.กีฬาโปโลน้ำ
- นายพัฒนิศ ชมพูแสง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ
- นายจักรกฤษณ์ นาคนิยม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
- นายพฤธิกร คุณประทุม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวสโรชา ริ้วรุจิเรข นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
- นางสาวกรกานต์ ปึงพงศากุล นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวประณิศา นิลกลัด นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์
- นางสาวเขมสิริ สิริเวชพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
6.กีฬาฮอกกี้
-นางสาวกรกนก แสนปวง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
- นางสาวศิริขวัญ วงษ์แก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
- นางสาวอลิสา นะเรืองรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
- นางสาวอนงค์นาฎ พิเรศรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
- นางสาวกัญญาณัฐ นาคพลกรัง นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
- นางสาวไพศาล สำราญใจ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
7.กีฬาเทควันโด
- นางสาวเกษรา เกียรติอัชวะชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
- นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
8.กีฬาโบว์ลิ่ง
- นางสาวณัฐธิดา เสริฐลือชา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร
9.กีฬาคาราเต้-โด
- นายธีรวัต ผ่องใส นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
10.กีฬาฟุตซอล
- นายรณชัย จูงวงษ์สุข นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
11.กีฬาจักรยาน
- นายวชิระ ธาราเกษม นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร