มอบกระเช้าปีใหม่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน


มอบกระเช้าปีใหม่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการกีฬา เพื่อขอพรและสวัสดีปีใหม่ ณ อาคารระพีสาคริก มก. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564