เรียนว่ายน้ำเบื้อต้น

ทางสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  เปิดสอนว่ายน้ำให้กับสมาชิกทั้งที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและที่ว่ายน้ำเป็นแล้ว  แต่ต้องการที่จะฝึกท่าว่ายให้ถูกวิธี โดยผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ซึ่งเสียค่าเรียนเดือนละ 1,000 บาท สำหรับเด็ก และ 1,200 บาท สำหรับผู้ใหญ่ ( 12  ชั่วโมง) การสอนดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี สำหรับช่วงเวลาปิดภาคเรียนจะขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากปกติ สระเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 6.00 – 20.00 น. รายละเอียดการสอนมีดังนี้

ช่วงเวลาที่

วันเรียน

เวลาปกติ
มิถุนายน-กุมภาพันธ์

เวลาภาคฤดูร้อน
มีนาคม-พฤษภาคม

1

จันทร์ - พุธ - ศุกร์

-

8.30 – 9.30

2

จันทร์ - พุธ - ศุกร์

17.00 – 18.00

17.00 – 18.00

3

อังคาร - พฤหัสบดี

-

8.30 – 10.00

4

อังคาร - พฤหัสบดี

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

5

เสาร์ - อาทิตย์

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

6

เสาร์ - อาทิตย์

10.00– 11.30

10.00– 11.30

7

เสาร์ - อาทิตย์

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

8

เสาร์ - อาทิตย์

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

นักเรียน  และประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครเรียน  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการสระฯ (ที่ทำการสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์)  โทร. 0-2579-2744  ได้ทุกวัน  เวลา  8.30 - 18.00  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ