ประกาศรายชื่อ นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2558

ตามอนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 แล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 92 คน

ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการกีฬาทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นใบสมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ให้ตรวจสอบได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา สำนักการกีฬา ก่อนการสอบสัมภาษณ์ เท่านั้น โทรศัพท์ 02-9428772 (วัน เวลา ราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม