โครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปี 2558


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตโควต้านักกีฬา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือนครริมขอบฟ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การเสวนา “การปฏิบัติตนในฐานะนักกีฬาและนิสิต”บรรยายโดยรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำการบรรยายโดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐานผจญภัย ภาพบรรยากาศ