ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อใน มก. ประจำปีการศึกษา 2559

อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 แล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการกีฬา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ