ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ของสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์