พิธีมอบรางวัลโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรศาสตร์ลดพุงมุ่งสู่องค์กรสุขภาพ ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ณ ห้องกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารสนเทศ 50 ปี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดยโครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้


๑.ประเภทเดี่ยว
- รุ่นอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี หญิง ได้แก่ นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว สังกัดกองกิจการนิสิต
- รุ่นอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี ชาย ได้แก่ นายเริงทิวา ทิพยศักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
- รุ่นอายุมากกว่า ๔๐ ปี หญิง ได้แก่ นางสาวดวงเดือน งามจำรัส สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน
- รุ่นอายุมากกว่า ๔๐ ปี ชาย ได้แก่ นายภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
๒.ประเภททีม
- ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมศึกษาศาสตร์ผอมเพรียว สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
- รองชนะเลิศ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับกองกิจการนิสิต สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกองกิจการนิสิต
๓.Applications
ผลรวมคะแนนสูงสุด ได้แก่ ทีมที่ ๖ คณะวนศาสตร์ ภาพบรรยากาศ