นักกีฬา ม.อาเซี่ยน ครั้งที่ 18 พบอธิการบดี


ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติ มอบโอวาสและเงินบำรุงขวัญ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ม.อาเซี่ยน ครั้งที่ 18
ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2559 โดยมีนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 19 คน จาก 6 ชนิดกีฬา ดังนี้


1. กีฬายิงธนู
- นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ (กองการเจ้าหน้าที่) ผู้ฝึกสอน
- นายยงยุทธ ตันสาลี (สำนักการกีฬา) ผู้ฝึกสอน
- นายวชิรณรงค์ ตินราศรี นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์
- นายภูวนัย บุตรโท นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- นางสาวกัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ
- นางสาวจิดาภา สว่างพาณิชย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. กีฬากรีฑา
- นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์
3. กีฬาบาสเกตบอล
- นายพันธวัช เตชะสำราญ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์
4. กีฬาดาบสากล
- ดร.อิษฎี กุฎอินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) ผู้จัดการทีม
- นายกัญจน์ กระจกเหลี่ยม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- นายชินวัตร ธรรมนิยม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
- ร.ต.ธนิก วิชัยศิษฐ นิสิตชั้นปีที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย
- นางสาวชิดชนก ลิ้มวัฒนะ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะสังคมศาสตร์
5. กีฬาว่ายน้ำ
- นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์
6. กีฬาโบโลน้ำ
- รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) ผู้จัดการทีม
- นายณพล ผลพานิช นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์
- นายธนธัช ปึงพงศากุล นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์
- นายนรัช วัฒนดำรงชาติ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์
- นายนฤดล นิวาสกุล นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์
- นายพัฒนิศ ชมพูแสง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ
- นายพฤธิกร คุณประทุม นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
- นายอัศวิน วาจางาม นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์
7. กีฬายิงปืน
- ดร.อุบล ทองปัญญา (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา) ผู้ฝึกสอน ภาพบรรยากาศ