กตัญญุตา มุทิตาคารวะ แด่ ผศ.พีรเดช มาลีหอม


กตัญญุตา มุทิตาคารวะ แด่ ผศ.พีรเดช มาลีหอม

ผศ.กรกฎา นักคิ้ม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการกีฬา เดินทางไปมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรเดช มาลีหอม อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 19 กันยายน 2561