แบบขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบขอให้จัดซื้อ จ้าง เช่า วิธีเฉพาะเจาะจง .doc