นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 พบอธิการบดี


นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 พบอธิการบดี

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติมอบโอวาทและมอบเงินบำรุงขวัญแก่นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
โดยการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย จำนวน 12 คน จาก 7 ชนิดกีฬา ดังนี้  ภาพบรรยากาศ


1. กีฬายิงธนู
1) นางสาวกัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล บัณฑิตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2
2) นางสาวกชพร ประทุมสุวรรณ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
2. กีฬากรีฑา
1) นายอภิสิทธิ์ ฉ่ำศรี บัณฑิตวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2
3. กีฬาว่ายน้ำ
1) นางสาวศุภสุตา สุนทรโชติ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
4. กีฬาโปโลน้ำ
1) นายพัฒนิศ ชมพูแสง คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 7
2) นายจักรกฤษณ์ นาคนิยม คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
3) นายธรณ์ธันย์ นิยมปัทมะ คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
4)น.ส.เขมสิริ สิริเวชพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 5
5. กีฬาฮอกกี้
1) น.ส.อลิสา นะเรืองรัมย์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
6. กีฬาฟลอร์บอล
1) นางสาวกัญญาณัฐ นาคพลกรัง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่
2) นางสาวณัฐกานต์ อุ่นใจ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
7. กีฬาเทควันโด
1) นายณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3