รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564