สำนักการกีฬา

Sports office KM

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมกีฬา ประจำปี 2562

คู่มือการปฏิบัติงาน การยืมเงิน การส่งคืน การเบิกจ่ายเงินชมรมกีฬา

เล่มคู่มือปฏิบัติงานสำนักการกีฬา

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬา สำนักการกีฬา มก

การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น