สำนักการกีฬา

ขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36

บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36