สำนักการกีฬา

ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาให้โอวาทนิสิตฝึกงาน


นายสุริยา แก้วรอดฟ้า ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา ให้โอวาทกับนิสิตฝึกงาน จาก สาขาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนสามท่านที่เข้าฝึกงานที่สำนักการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562