สำนักการกีฬา

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร