ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ในปีการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี 2564
นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)