สำนักการกีฬา

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปี 2565

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปี 2565

ประกาศแต่งตั้งประธานชมรมกีฬา ประจำปี 2565

เบอร์โทรศัพท์ประธานชมรมกีฬา ประจำปี 2565