สำนักการกีฬา

งานแถลงข่าว KU Eco - BIKE WALK SLIM

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงาน KU Eco - BIKE WALK SLIM ภายใต้นโยบาย Green University ซึ่งประกอบไปด้วย 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
2. โครงการเกษตรศาสตร์ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวเปิด
3. โครงการ KU ชอบเดิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ราตรี เรืองไทย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ
และทั้งสามโครงการได้มีการนำแอพลิเคชั่น ECOlife มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิพัฒน์ (ท็อป) อภิรักษ์ธนากร และคุณศิรพันธ์ (นุ่น) วัฒนจินดา เป็นผู้แนะนำการใช้งาน
ซึ่งมีนิสิต และบุคลากร มก. ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวัน 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาพบรรยากาศ