สำนักการกีฬา

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร


นายโอฬาร วรัญญานนท์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักการกีฬา เป็นตัวแทนมอบแจกันดอกไม้แส
ดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรปีที่ 29 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์